Økonomi

I FFPs undersøkelse Helse og livskvalitet blant fangers pårørende svarte én tredjedel av de pårørende at de hadde fått dårligere økonomi som følge av fengslingen. Noen har lang og dyr reisevei for å besøke den innsatte. Mange støtter den innsatte med penger til klær, toalettsaker og andre forbruksvarer. Noen opplever at de ikke klarer å jobbe like mye som før, og tjener dermed mindre. I undersøkelsen hadde mer enn én av fire av de som hadde lønnsinntekt før fengslingen gått over til å motta sosialhjelp eller trygd. I alt 19 % av de som hadde endret inntektskilde fra lønnsinntekt til stønad eller offentlig ytelse var blitt uføretrygdet etter at de var blitt pårørende.

“All reise til og fra fengselet, rettsaker, klær og annet har kostet mye penger det siste året”

(Mor til en innsatt)

Innsatte har ikke rett på noen form for økonomisk støtte for å klare å opprettholde sine forpliktelser mens de soner. Dette rammer også pårørende, og noen grupper rammes mer enn andre. Når en ektefelle eller samboer fengsles mister familien en inntekt, noe som betyr at den pårørende alene må betale husleie, lån, utgifter til barna og andre økonomiske forpliktelser som før soningen ble fordelt på to inntekter. I FFPs undersøkelse svarte 87 % av de som hadde en ektefelle i fengsel at de har fått dårligere økonomi som en følge av fengslingen.

Ektefelle og samboer som har barn med den innsatte fikk fra juli 2007 krav på utvidet barnetrygd. Dette vil si én barnetrygd ekstra i måneden, uavhengig av hvor mange barn man har. Dette gjelder når den andre av foreldrene er innsatt i fengsel med ubetinget straff på minst seks måneder, har sittet i varetekt i minst seks måneder, eller er idømt overføring til tvungent psykisk helsevern eller tvungen omsorg. For å få utvidet barnetrygd må du sende søknad til NAV.

Ut over dette regnes ikke ektefelle og samboer som har barn med den innsatte som enslig forsørger når den andre parten fengsles. De kommer derfor ikke inn under de økonomiske støtteordningene som andre enslige forsørgere har krav på etter folketrygdloven.

“Jeg har fått problemer med å betale husleia fra kun en inntekt, og må ta flere ekstrajobber for å klare meg og for å holde den innsatte med lommepenger”

(Kvinne med ektefelle i fengsel)

Forverring av økonomien fører ofte til redusert levestandard, og dårligere økonomi har for mange pårørende konsekvenser for deres sosiale deltakelse. FFPs undersøkelseHelse og livskvalitet blant fangers pårørendeviser at det er ferie og fritid det først spares inn på når økonomien blir dårligere. Dette rammer også ofte barna, som ikke kan delta i ferie- og fritidsaktiviteter på lik linje med andre barn. Dette kan innebære en sosial begrensning og utestenging fra viktige sosiale sammenhenger.

FFP har i mange år arbeidet for å påvirke myndighetene til å styrke pårørendes økonomiske rettigheter. Sentralt i dette arbeidet har vært å argumentere for at pårørende skal regnes som enslige forsørgere og få rett til økonomiske støtteordninger på linje med andre enslige forsørgere. Ifølge kriminalomsorgsmeldingen skal regjeringen vurdere tilskuddsordninger for barnefamilier som rammes økonomisk når en forelder sitter i fengsel (St.meld. nr. 37 (2007- 2008)).

FFP arbeider også for at det skal bli lettere for pårørende å få økonomisk støtte når de må reise langt for å besøke den innsatte i fengselet, uavhengig av om det er barn eller voksne som skal besøke. I NOU (2008:15)Barn og straffforeslås det at kriminalomsorgen skal gi familien reisestøtte uten behovsprøving til én besøksreise i måneden for å besøke barn under 18 år som sitter i varetekt eller soner en ubetinget fengselsdom.

Muligheter for økonomisk støtte
Pårørende kan via NAV få stønad til livsopphold og eventuell annen økonomisk støtte på linje med andre med økonomiske vansker etter sosialtjenesteloven. Denne støtten er behovsprøvd.

Dersom du har barn og ikke er gift eller samboer har du rett på stønader som enslig forsørger. Er du gift eller samboer har du ikke rett til dette, men du har rett til én barnetrygd ekstra i måneden hvis den du er pårørende til har fått en dom eller særreaksjon på mer enn seks måneder, eller har sittet i varetekt i mer enn seks måneder.

Både NAV og barnevernet kan gi reisestøtte til besøksreiser. Pårørende til innsatte har ikkekravpå reisestøtte, men søknader blir vurdert i hvert enkelt tilfelle.

Du kan ta kontakt med banken eller NAV for å få hjelp til å finne ut hvordan du kan planlegge økonomien.
Råd og tips:

Alle FFPs tilbud til pårørende er gratis. I tillegg til faste ukentlige og månedlige tilbud tilbyr FFP blant annet kino- og teaterturer. Gjennom FFP Ung tilbys ulike aktiviteter for barn og unge. FFP arrangerer også ferieturer for voksne og barn. Ta kontakt med FFP for mer informasjon!
Røde Kors tilbyr Ferie for alle, et gratis tilbud til familier som ellers ikke ville hatt mulighet til å dra på ferie.