Våre tilbud

For Fangers Pårørende (FFP) har som sin viktigste oppgave å gi støtte og råd til familie og venner av noen som sitter i varetekt, fengsel eller som gjennomfører straff i samfunn, og å arbeide for synliggjøring og bedrede vilkår for pårørende. FFP gir råd og støtte på telefon, e-post, chat og gjennom samtaler ved våre kontorer i Oslo og Trondheim.

Vi håper vår hjemmeside vil være nyttig både for deg som er pårørende og for ande interesserte. På siden tar vi opp aktuelle tema og vanlige problemstillinger. Du vil også få informasjon om FFPs tilbud og aktiviteter.

Råd og støtte

FFP har som sin viktigste oppgave å gi støtte, råd og veiledning til fangers pårørende og å arbeide for å bedre den enkelte pårørendes situasjon. FFP har samtaler med pårørende på telefon, samt individuelle samtaler og familiesamtaler i våre lokaler. Vi svarer også på henvendelser via e-post og på chatten som du finner her på hjemmesiden vår.

Delta i aktiviteter og møt andre pårørende

FFP har flere ulike tilbud til pårørende. Tilbudene varierer noe mellom de ulike avdelingene, og du finner fullstendig oversikt under fanen “Treff og aktiviteter”. Alle FFPs tilbud er gratis, og du er velkommen til å ta med en venn.

Synliggjøring av pårørendes situasjon

FFP er en samarbeidspart for kriminalomsorgen og Justisdepartementet. FFP har dialog også med andre departementer, som Barne- og likestillingsdepartementet, og med andre organisasjoner. En sentral oppgave for FFP er å bringe pårørendes erfaringer videre til myndighetene og kriminalomsorgen. FFP deltar årlig på flere høringer i Stortinget, og er også høringsinstans i relevante saker som angår pårørendes situasjon. FFP arbeider for å synliggjøre at pårørende kan være en viktig ressurs for den innsatte, og for å bedre kontaktmulighetene mellom pårørende og innsatte. FFP arbeider også for å fremme betydningen av at pårørende blir møtt med forståelse, respekt og gode holdninger i kriminalomsorgen.

Åpenhet, informasjon og dialog er viktig for å bidra til å bryte ned stigma og fordommer mot pårørende, både hos myndighetene, i kriminalomsorgen, i hjelpeapparatet og i befolkningen for øvrig. FFP deltar med foredrag på ulike konferanser og underviser på Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS). Vi holder også foredrag blant annet for visitorer som besøker innsatte i fengsel, og for etater som arbeider i forhold til barn, unge og familier i vanskelige livssituasjoner. FFP anser det også som viktig å være i dialog med ansatte som arbeider i forhold til barn og unge i blant annet skoler og barnehager. FFP har utviklet informasjonsmateriell som vi sender til pårørende, til fengslene, og til mennesker som arbeider i forhold til barn og unge, for eksempel i helsetjeneste, barne- og ungdomspsykiatri, skole og barnehage.