Økonomi

Når et familiemedlem fengsles får dette ofte store økonomiske konsekvenser for de pårørende. For par, samboere og ektefeller kan dette bety bortfall av en inntekt, og at den gjenværende partneren blir alene om å dekke utgifter som tidligere har vært delt på to. Mange pårørende får også økte utgifter knyttet til besøk og økonomiske støtte til den innsatte.

Ofte må pårørende bruke mye tid på å finne ut hvordan de skal klare seg økonomisk og om de har økonomiske rettigheter. Det finnes ingen instans som står klar til å bidra med praktisk hjelp til pårørende. Det er ofte de pårørende selv som må ivareta det som må organiseres og avklares, både i forhold til den innsatte og den pårørendes egen situasjon. Dessverre er det få økonomiske støtteordninger både for innsatte og pårørende.

Muligheter for økonomisk støtte

Pårørende kan via NAV få stønad til livsopphold og eventuell annen økonomisk støtte etter sosialtjenesteloven på linje med andre som har økonomiske vansker.

Innsatte som har kortere dommer, kan søke om økonomisk sosialhjelp for å dekke sin andel av husleien. Innsatte kan også søke om livsopphold til utgifter som anses som nødvendige, men som man ikke har midler til å dekke selv, og som ikke dekkes av kriminalomsorgen. Dette kan for eksempel være utgifter til klær og treningstøy.

Livsopphold/økonomisk sosialhjelp er en behovsprøvd ytelse, og det foretas en skjønnsmessig vurdering. Det er derfor ikke gitt at man få denne ytelsen innvilget.

Dersom du har barn med den innsatte uten å være partner, samboer eller gift, og er alene med barna, regnes du som enslig forsørger og vil kunne ha rett på stønader som følger av dette. Er du gift eller samboer, og har felles barn med den innsatte, regnes du derimot ikke som enslig forsørger. Du har derfor ikke de samme rettighetene, selv om du i praksis fungerer som enslig forsørger under fengslingen. Mange pårørende opplever dette som utfordrende.

Pårørende med felles barn med den innsatte har rett til én barnetrygd ekstra i måneden når varetekt/fengslingen varer i seks måneder eller mer.

Pårørende kan søke både NAV og barnevernet om støtte til reiseutgifter i forbindelse besøk i fengsel. Søknader blir vurdert i hvert enkelt tilfelle. FFP erfarer dessverre at det kan være svært vanskelig å få innvilget økonomisk støtte til dette formålet.

Opplever du den økonomiske situasjonen som krevende, kan vi anbefale deg å ta kontakt med banken for å få økonomisk rådgivning og hjelp til å se på muligheter for hvordan dere på best mulig måte kan få endene til å møtes i denne perioden.

NAV har også egen telefon og chat for økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning, hvor man kan søke råd og støtte når den økonomiske situasjonen oppleves utfordrende.

Røde Kors Nettverk etter soning og Wayback hjelper og bistår innsatte med gjeldsproblematikk, og har gode råd om hvordan gjeld kan håndteres på best mulig måte under fengsling.

FFPs undersøkelse Pårørendes helse og livskvalitet

I FFPs undersøkelse Helse og livskvalitet blant pårørende med et familiemedlem i fengsel svarte én tredjedel av de pårørende at de hadde fått dårligere økonomi som følge av fengslingen. Noen har lang og dyr reisevei for å besøke den innsatte. Mange støtter den innsatte med penger til klær, toalettsaker og andre forbruksvarer. Noen opplever at de ikke klarer å jobbe like mye som før, og tjener dermed mindre. I undersøkelsen hadde mer enn én av fire av de som hadde lønnsinntekt før fengslingen gått over til å motta sosialhjelp eller trygd. I alt 19 % av de som hadde endret inntektskilde fra lønnsinntekt til stønad eller offentlig ytelse var blitt uføretrygdet etter at de var blitt pårørende.

“All reise til og fra fengselet, rettsaker, klær og annet har kostet mye penger det siste året”
(Mor til en innsatt)

Innsatte har ikke rett på noen form for økonomisk støtte for å klare å opprettholde sine forpliktelser mens de soner. Dette rammer også pårørende, og noen grupper rammes mer enn andre. Når en ektefelle eller samboer fengsles mister familien en inntekt, noe som betyr at den pårørende alene må betale husleie, lån, utgifter til barna og andre økonomiske forpliktelser som før soningen ble fordelt på to inntekter. I FFPs undersøkelse svarte 87 % av de som hadde en ektefelle i fengsel at de har fått dårligere økonomi som en følge av fengslingen.

Ektefelle og samboer som har barn med den innsatte fikk fra juli 2007 krav på utvidet barnetrygd. Dette vil si én barnetrygd ekstra i måneden, uavhengig av hvor mange barn man har. Dette gjelder når den andre av foreldrene er innsatt i fengsel med ubetinget straff på minst seks måneder, har sittet i varetekt i minst seks måneder, eller er idømt overføring til tvungent psykisk helsevern eller tvungen omsorg. For å få utvidet barnetrygd må du sende søknad til NAV.

Utover dette regnes ikke ektefelle og samboer som har barn med den innsatte som enslig forsørger når den andre parten fengsles. De kommer derfor ikke inn under de økonomiske støtteordningene som andre enslige forsørgere har krav på etter folketrygdloven.

“Jeg har fått problemer med å betale husleia fra kun en inntekt, og må ta flere ekstrajobber for å klare meg og for å holde den innsatte med lommepenger”
(Kvinne med ektefelle i fengsel)

Forverring av økonomien fører ofte til redusert levestandard, og dårligere økonomi har for mange pårørende konsekvenser for deres sosiale deltakelse. FFPs undersøkelseHelse og livskvalitet blant fangers pårørendeviser at det er ferie og fritid det først spares inn på når økonomien blir dårligere. Dette rammer også ofte barna, som ikke kan delta i ferie- og fritidsaktiviteter på lik linje med andre barn. Dette kan innebære en sosial begrensning og utestenging fra viktige sosiale sammenhenger.

FFP har i mange år arbeidet for å påvirke myndighetene til å styrke pårørendes økonomiske rettigheter. Sentralt i dette arbeidet har vært å argumentere for at pårørende skal regnes som enslige forsørgere og få rett til økonomiske støtteordninger på linje med andre enslige forsørgere. Ifølge kriminalomsorgsmeldingen skal regjeringen vurdere tilskuddsordninger for barnefamilier som rammes økonomisk når en forelder sitter i fengsel (St.meld. nr. 37 (2007- 2008)).

FFP arbeider også for at det skal bli lettere for pårørende å få økonomisk støtte når de må reise langt for å besøke den innsatte i fengselet, uavhengig av om det er barn eller voksne som skal besøke. I NOU (2008:15)Barn og straffforeslås det at kriminalomsorgen skal gi familien reisestøtte uten behovsprøving til én besøksreise i måneden for å besøke barn under 18 år som sitter i varetekt eller soner en ubetinget fengselsdom.

FFPs tilbud

Alle FFPs tilbud til pårørende er gratis. I tillegg til faste ukentlige og månedlige tilbud tilbyr FFP blant annet kino- og teaterturer. Gjennom FFP Ung tilbys ulike aktiviteter for barn og unge. FFP arrangerer også ferieturer for voksne og barn. Ta kontakt med FFP for mer informasjon!
Røde Kors tilbyr Ferie for alle, et gratis tilbud til familier som ellers ikke ville hatt mulighet til å dra på ferie.