Om oss

Organisasjon

For Fangers Pårørende (FFP) er en landsdekkende støtte- og interesseorganisasjon for pårørende til noen som sitter i varetekt, fengsel eller som gjennomfører straff i samfunn. FFP ble etablert i 1992. Organisasjonen het Foreningen for Fangers Pårørende (FFP) fra oppstarten og frem til 2012, da navnet ble skiftet til For Fangers Pårørende (FFP).

FFP har god kunnskap om kriminalomsorgen, fengsler, lover og regler, og om rettigheter og muligheter for pårørende.
FFP har daglig kontakt med pårørende, og alle ansatte i FFP er fagpersoner.

FFP mottar driftsstøtte fra Justisdepartementet, og er for øvrig finansiert av prosjektmidler fra ulike departement og direktorat, fond og legat. FFP har hovedkontor i Oslo og en lokal avdeling i Trøndelag.

Styret

FFP har et styre som skal bestå av fem til åtte medlemmer, der over halvparten skal ha pårørendeerfaring.

Per 2020 er styreleder Roger Stubberud.

Styret fatter prinsipielle beslutninger om organisasjonens prioriteringer, arbeidsform og etiske retningslinjer. Styret er også støttespiller og veileder til arbeidsgruppen. Det daglige arbeidet i FFP utføres av ansatte i arbeidsgruppen.