Styret

Les om FFPs styre

FFP har et styre som skal bestå av fem til åtte medlemmer, der over halvparten skal ha pårørendeerfaring.

Per 2017 er styreleder Roger Stubberud.

Styret fatter prinsipielle beslutninger om organisasjonens prioriteringer, arbeidsform og etiske retningslinjer. Styret er også støttespiller og veileder til arbeidsgruppen. Det daglige arbeidet i FFP utføres av ansatte i arbeidsgruppen.