Korona: Informasjon til pårørende

Korona: Informasjon til pårørende

English

Français

Polski

Somali

Shqip

Lietuvos

Român

العربية

 

Informasjon til pårørende om koronasituasjonen
Koronasituasjonen har som ellers i samfunnet ført til konsekvenser både i kriminalomsorgen og i FFPs tilbud til pårørende. Selv om det meste den siste tiden har fungert tilnærmet som normalt, har det på grunn av økt smitte nå kommet nye føringer. Det er viktig å være kjent med smittevernsbestemmelsene som gjelder, både i fengslene og hos FFP.

Nytt fra 18.01.2021
Kriminalomsorgen forlenger tiltakene som kom 04.01.21 til og med 1. februar.

Om kompenserende tiltak står det blant annet:
“KDI ber om at enhetene så langt det er mulig tilbyr kompenserende tiltak overfor innsatte. Dette blant annet i form av at innsatte og domfelte får holde kontakt med sine pårørende digitalt. Det vises til tiltak som bruk av nettbrett for å opprettholde kontakt med pårørende. I den grad det er mulig bør det også utvises fleksibilitet med hensyn til telefontid. Kompenserende tiltak i form av digital kommunikasjon skal prioriteres for mindreårige innsatte samt ved innsattes kontakt med egne mindreårige barn.

KDI ber i tillegg enhetene om at alle innsatte gis 20 minutter gratis telefontid i perioden 19. januar – 1. februar. Dette som et tillegg til ordinær telefontid”

Klikk her for å lese skrivet om forlengelse av tiltakene i kriminalomsorgen. 

Nytt fra 04.01.2021

Nye lovhjemler og tiltak for håndteringen av covid-19 gjeldende fra mandag 04.01.21.

«Gjeldende nasjonale tiltak og anbefalinger for håndtering av covid-19 innebærer at man nå i størst mulig grad skal begrense sosial omgang. Dette må også gjelde for innsatte i fengsel og betyr i praksis at permisjoner, utganger og besøk i utgangspunktet ikke gjennomføres.»

«Som utgangspunkt skal besøk inntil videre begrenses så mye som mulig ved samtlige enheter. KDI presiserer imidlertid at det skal foretas konkrete vurderinger i vedtaks form av om henholdsvis besøk likevel bør gjennomføres. I den situasjonen som nå foreligger nasjonalt, må det imidlertid foreligge svært tungtveiende grunner til gjennomføring av besøk. KDI viser til Regjeringens anbefalinger hvor det fremgår at befolkningen skal «Unngå å ha gjester i hjemmet.» Det er naturlig at disse anbefalingene også legges til grunn overfor innsatte i fengsel.»

Klikk her for å lese skrivet om oppdaterte regler i sin helhet


Tiltak i fengslene
Kriminalomsorgen iverksatte i mars en rekke tiltak for å hindre koronasmitte i fengslene. Blant annet fikk ikke pårørende komme på besøk i fengslene, og innsatte fikk ikke permisjoner. Fra og med 22. juni ble flere av de mest inngripende tiltakene opphevet, og hverdagen i fengslene har i en periode gått stort sett som normalt.

Fra 06. november har kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) gitt nye føringer om at det er det enkelte fengsel som selv skal vurdere om det er mulig å gjennomføre besøk, permisjoner, framstilling og frigang, uten at dette medfører en uforholdsmessig stor risiko for smittespredning. Smittesituasjonen i fengselet, lokale forhold der fengselet ligger og der den pårørende kommer fra er blant det som skal vektlegges. Behovet for bruk av kollektivtransport i forbindelse med besøk, samt ansattressurser og bygningsmessige forhold i det enkelte fengsel vil også kunne ha betydning. Besøk, permisjoner, framstilling og frigang til og fra områder som har en betydelig smitteoppblomstring bør ifølge KDI som hovedregel ikke tillates. Det skal foretas en individuell vurdering av smitterisiko og helsefare, og den vurderingen må fremkomme av vedtaket om avslag, omgjøring eller innvilgelse. Fengslene skal fortsatt bruke videosamtaler som en erstatning for, eller et tillegg til, ordinære besøk. På kriminalomsorgen.no kan du lese brukerveiledning for videobesøk.

Når besøk gjennomføres, er det krav om at man holder en meter avstand. Kravet om avstand gjelder ikke for barn under 12 år. Forut for besøk vil man bli intervjuet om symptomer på koronavirus etter et kartleggingsskjema fra helsemyndighetene, og man får ikke komme på besøk hvis man har luftveissymptomer. Det er foreløpig ikke åpnet for overnattingsbesøk i besøkshus-/leilighet. Kriminalomsorgen følger situasjonen nøye og gjør fortløpende vurderinger knyttet til eventuelle tiltak ved behov. Lokale tiltak i områder med omfattende smitte kan bli iverksatt så lenge koronapandemien varer.

Vi i FFP vet at koronasituasjonen er svært belastende for både pårørende og innsatte når det gjelder ivaretakelse av kontakt. KDI vektlegger også i sine føringer at situasjonen er svært uheldig for familien, men at tiltak for å begrense smitte dessverre er uunngåelig. Du kan lese mer her: https://www.kriminalomsorgen.no/er-du-paaroerende-til-noen-som-er-i-fengsel.525467.no.html

FFP har gjennom hele koronapandemien vært i tett dialog med Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) for å bidra til at pårørende skal få god informasjon. KDI har laget en informasjonsside med aktuell informasjon for pårørende, innsatte og ansatte. Klikk her for å gå til informasjonssiden

Kriminalomsorgen har også etablert en egen pårørendetelefon. Formålet er å kunne gi generell informasjon til pårørende om kriminalomsorgens tiltak for å hindre spredning av korona i fengslene. Pårørendetelefonen gir også informasjon om hva tiltakene innebærer for innsatte, og skal ikke minst være en samtalepart i en vanskelig tid. Du kan være anonym når du ringer, og telefonen er betjent alle hverdager kl. 09.00-15.00. Tlf.: 404 388 88

Aktiviteter og treff hos FFP under koronapandemien
På grunn av økt smittespredning har FFP igjen sett seg nødt til å avlyse fysiske treff og aktiviteter i våre lokaler. Alle våre treff gjøres nå digitalt. Når det gjelder tilbud om kulturopplevelser som blant annet konsert, teater og kino, avhenger dette av de lokale smittevernsbestemmelsene. Alle påmeldte til våre kommende treff og arrangementer vil få informasjon når det nærmer seg.

Individuelle samtaler i FFPs lokaler, walk and talk, og rådgivning på telefon, e-post og chat går fortsatt som normalt. Individuelle samtaler kan også gjennomføres digitalt. Dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon, skal samtalene gjennomføres digitalt eller på telefon.

Har du spørsmål om FFPs tilbud eller bare ønsker å snakke med noen, ta gjerne kontakt! Se mer informasjon om FFPs tilbud i eget program på vår hjemmeside. Telefonen er åpen alle hverdager mellom 9.00 – 15.30. Vi har et tilbud om chat alle hverdager fra 9.00 – 16.00, med langåpent til 20.00 på torsdager.

Er du pårørende med begrensede norskkunnskaper og synes det er vanskelig å kommunisere på norsk, kan vi tilby rådgivningssamtaler med tolk. FFP har en minoritetsrådgiver som jobber med særlig fokus på situasjonen for pårørende med minoritetsbakgrunn, og som vil hjelpe deg videre dersom du har behov for ytterligere hjelp fra andre instanser.

Vi i FFP ønsker alle pårørende og samarbeidspartnere alt godt i disse spesielle og krevende tider!

Smitteverntiltak hos FFP
For å ivareta smittevernhensyn i forbindelse med koronapandemien gjelder følgende smitteverntiltak for besøk i FFPs lokaler og ved deltakelse på aktiviteter i regi av FFP utenfor våre lokaler.

  • Dersom du er har symptomer som feber, hoste, sår hals e.l. kan du ikke komme til møter, treff eller individuelle samtaler hos FFP eller delta på aktiviteter i regi av FFP utenfor våre lokaler. Dersom du likevel møter opp med symptomer, vil vi dessverre be deg om å forlate aktiviteten. Individuelle samtaler kan alternativt gjennomføres på telefonen eller som en videosamtale, eller du kan avtale nytt tidspunkt for samtalen.
  • Både i våre lokaler og ved aktiviteter utenfor våre lokaler holder vi en meters avstand til hverandre og vi håndhilser ikke.
  • Når du kommer til FFPs lokaler ber vi deg benytte hånddesinfisering som er plassert rett innenfor døren.
  • På grunn av koronasituasjonen er det begrensninger for hvor mange som kan delta på møter og i FFPs aktiviteter.
  • Alle som kommer til samtale eller deltar i aktiviteter, møter og treff i regi av FFP må oppgi navn og telefonnummer slik at vi har en oversikt dersom noen skulle bli syke og det er behov for smittesporing.

Vi er opptatt av din og vår sikkerhet. Takk for at du hjelper oss å begrense smittefaren!

For generell informasjon om koronavirus, se her:
https://helsenorge.no/koronavirus