Varetekt

Innsettelse i fengsel i forbindelse med etterforskning av straffbare forhold. Innsatte i varetekt er ikke dømt, og varetektsfengsling regnes juridisk sett ikke som straff. Varetektsfengsling benyttes hvis en person er mistenkt for alvorlige straffbare forhold og retten opplever at personen representerer en fare for samfunnets sikkerhet, eller mener det kan være fare for bevisforspillelse. Det er to hovedkriterier som må ligge til grunn for at en person skal kunne varetektsfengsles: Lovbruddet må ha en strafferamme på minst seks måneder og det må foreligge såkalt ”skjellig grunn til mistanke”. I tillegg må det enten være grunn til å tro at den mistenkte vil unndra seg straff, være fare for bevisforspillelse, være fare for ny straffbar handling, eller at den mistenkte selv ønsker varetektsfengsling.