Permisjon

Innsatte kan gis korte permisjoner fra fengslet når permisjon anses formålstjenlig for den videre gjennomføringen av straffen, og dersom vektige grunner taler for, og sikkerhetsmessige grunner ikke taler mot, permisjon. Det kan innvilges ordinær permisjon, korttidspermisjon, velferdspermisjon og fremskutt permisjon (se egne beskrivelser).

Det kan innvilges utvidet permisjonskvote for innsatte som har barn.