Fremskutt permisjonstid

Dersom det foreligger særlige og tungtveiende grunner kan domfelte unntaksvis innvilges permisjon før ordinær permisjonstid er oppnådd. Innsatte som har barn kan søke om fremskutt permisjonstid. Det skal da tas hensyn til om innsattes barn befinner seg i en særlig vanskelig situasjon, og det må dokumenteres at kontakt mellom innsatte og barnet vil avhjelpe den vanskelige situasjonen for barnet.