Arbeidsoppgaver

 

 

Råd og støtte
FFP har som sin viktigste oppgave å gi støtte, råd og veiledning til fangers pårørende og å arbeide for å bedre den enkelte pårørendes situasjon. FFP har samtaler med pårørende på telefon, samt individuelle samtaler og familiesamtaler i våre lokaler. Vi svarer også på henvendelser via e-post og gjennom forumet på hjemmesiden vår.

Delta i aktiviteter og møt andre pårørende
FFP har flere ulike tilbud til pårørende. Tilbudene varierer noe mellom de ulike avdelingene, og du finner fullstendig oversikt på vår hjemmeside www.ffp.no. Alle FFPs tilbud er gratis, og du er velkommen til å ta med en venn.

Synliggjøring av pårørendes situasjon
FFP er en samarbeidspart for kriminalomsorgen og Justisdepartementet. FFP har dialog også med andre departementer, som Barne- og likestillingsdepartementet, og med andre organisasjoner. En sentral oppgave for FFP er å bringe pårørendes erfaringer videre til myndighetene og kriminalomsorgen. FFP deltar årlig på flere høringer i Stortinget, og er også høringsinstans i relevante saker som angår pårørendes situasjon. FFP arbeider for å synliggjøre at pårørende kan være en viktig ressurs for den innsatte, og for å bedre kontaktmulighetene mellom
pårørende og innsatte. FFP arbeider også for å fremme betydningen av at pårørende blir møtt med forståelse, respekt og gode holdninger i kriminalomsorgen.

Åpenhet, informasjon og dialog er viktig for å bidra til å bryte ned stigma og fordommer mot pårørende, både hos myndighetene, i kriminalomsorgen, i hjelpeapparatet og i befolkningen for øvrig. FFP deltar med foredrag på ulike konferanser og underviser på Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS). Vi holder også foredrag blant annet for visitorer som besøker innsatte i fengsel, og for etater som arbeider i forhold til barn, unge og familier i vanskelige
livssituasjoner. FFP anser det også som viktig å være i dialog med ansatte som arbeider i forhold til barn og unge i blant annet skoler og barnehager. FFP har utviklet informasjonsmateriell som vi sender til pårørende, til fengslene, og til mennesker som arbeider i forhold til barn og unge, for eksempel i helsetjeneste, barne- og ungdomspsykiatri, skole og barnehage.