Strafferamme

Det finnes generelle rammer for hvilken straff domstolene skal kunne idømme. Minste straff som kan ilegges er 14 dager, og lengste straff 21 år. Ut over dette har Stortinget satt konkrete rammer for hvilken straff de enkelte handlinger skal kunne medføre. Domstolene må i de enkelte tilfellene idømme straff innenfor rammene Stortinget har satt. For eksempel skal straffen for tyveri (etter straffelovens § 257) være bøter eller fengsel inntil tre år. Det vil si at domstolene kan ilegge en straff på mellom 14 dager og tre år for tyveri. Er personen under 18 år på tidspunktet for handlingen kan strafferammen nedsettes. Domstolene er gitt forholdsvis vide rammer når straffen skal fastsettes. Grunnen til dette er at straffen må tilpasses hver enkelt person og hvert enkelt forhold.